Všeobecné obchodní podmínky akce Ples jako Majáles 
pořádané společností ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o.

 

Čl. 1       Definice:

1. ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 260127, DIČ: CZ05214149, se sídlem Praha 1 – Staré Město, Betlémská 1054/8, PSČ 110 00, Praha 1.

2. Pokud je v tomto dokumentu zmíněn Česko-Slovenský ples, má se za to, že jde o akci pořádanou společností ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. (dále jen „Hlavní pořadatel“) dne 1. 5. 2021 od 18:00 hodin v Obecním domě v Praze na adrese Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1, Česká republika (dále jen „Akce“).

 

Čl. 2      Obchodní podmínky:

1. Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí organizace akce veškeré nákupy vstupenek na Akci, a to jednak prostřednictvím prodeje na webových stránkách www.ceskoslovenskyples.cz nebo prostřednictvím osobního prodeje v kanceláři Hlavního pořadatele: ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., Betlémská 1054/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Objednávkou a nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje návštěvník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.

2. Hlavnímu pořadateli Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere návštěvník toto právo pořadatele na vědomí.

 

Čl. 3      Postup při nákupu vstupenek:

1. Postup při nákupu vstupenek je popsán na webových stránkách www.ceskoslovenskyples.cz v sekci “Vstupenky”. Obsah uvedené sekce se považuje za nedílnou součást tohoto dokumentu. Návštěvník je při nákupu vstupenek povinen uvedený postup a platební podmínky dodržovat.

2. S kategoriemi a cenami jednotlivých vstupenek se lze seznámit na webových stránkách www.ceskoslovenskyples.cz a nebo s nimi bude návštěvník seznámen při jejich nákupu na pobočce Hlavního pořadatele.

3. V případě zasílání vstupenek na dobírku si Hlavní pořadatel Akce vyhrazuje právo účtovat poplatek za dobírku ve výši stanovené v ceníku České pošty.

4. Z důvodu uvedeného v § 1837 j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu nebo době.

5. Zakoupené vstupenky opravňují ke vstupu na 8. ročník Česko-Slovenského plesu konaného 30. 4. 2022 v Obecním domě v Praze pouze s negativním výsledkem testu na COVID-19 provedený v den konání plesu na odběrných místech pro tento účel speciálně zřízených produkci společnosti ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o.

Potřebné informace k průběhu testování obdrží majitel vstupenky na jím uvedenou emailovou adresu nejpozději 14 dní před konáním akce. Informace budou taky průběžně zveřejňovány na oficiálním plesovém webu www.ceskoslovenskyples.cz

Testování pro hosty galavečera bude bezplatné a na náklady společnosti ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. V případě pozitivního výsledku testu nebude vstup na akci umožněn a suma za zakoupenou vstupenku bude do 30ti dnů vrácená v plné výši.

 

Čl. 4       Reklamační řád:

1. Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

2. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky může být vstupenka nahrazována novou, a to na základě žádosti návštěvníka. Posouzení oprávněnosti žádosti je záležitostí Hlavního pořadatele.

3. V případě, že návštěvník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek prostřednictvím České pošty a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí návštěvník Hlavního pořadatele, který obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně návštěvníka, Hlavní pořadatel návštěvníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.

4. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude pořadatel vracet vstupné návštěvníkům v plné výši. Návštěvník, který Pořadateli poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena.

5. Veškeré reklamace je třeba doručit bez zbytečného odkladu na e-mailové adresy: vstupenky@ceskoslovenskyples.cz a info@ceskoslovenskyples.cz.

 

Čl. 5      Ochrana osobních údajů:

1. Společnost ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o. shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne návštěvník (i potencionální) při nákupu vstupenky, užívání webových stránek společnosti ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., při návštěvě Facebookové stránky Československý ples, jakož i při návštěvě Akce. Zpracování osobních údajů je podrobně upraveno v samostatném dokumentu Zásady zpracování osobních údajů přístupném zde.

 

Čl. 6       Závěrečná ustanovení:

1. Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

2. Pořadatelé si vyhrazují právo tyto obchodní podmínky a reklamační řád aktualizovat.

 

1. 4. 2021 

© Copyright ČESKO-SLOVENSKÝ PLES s.r.o., ART OF WORD s.r.o. a SLOVENSKO-ČESKÁ SPOLEČNOST 2013–2022  
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. ROZUMÍM